Şirketler adil rekabet koşulları dahilinde kârlarını arttırma çabası gösteren kurumlar olmalarının yanı sıra, içinde bulundukları toplumun ekonomik gelişimine de katkı yapmaları beklenen organizasyonlardır. Bu nedenle Kansai Altan’da görev alan yöneticiler ve çalışanlar, yerel ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymalı, Kansai Altan’ın yan sayfada belirtilen iş etiği kurallarını benimsemeli ve doğru muhakemelerle hareket etmelidir. 

 1. İnsan hayatı ve temel insan haklarına saygı duyan bir ortam sağlayacak ahlaki değerlerin geliştirilmesi için çaba gösterir ve profesyonel faaliyetlerimizin her aşamasında ahlaki değerleri gözetiriz. 
 2. Tüm faaliyetlerimizde kanunlara ve sosyal sorumluluklarımıza bağlı kalarak, adil ve tarafsız hareket ederiz. Devlet ve diğer yetkili mercilerle sağlıklı ve doğru ilişkiler yürütür, toplumsal düzen ya da güçlü kurumsal faaliyetlere risk oluşturabilecek herhangi bir ilişki içinde bulunmayız.
 3. Toplumla başarılı bir birliktelik sağlamak için, iyi bir kurumsal yurttaş olarak hareket eder, kültür, spor ve sosyal etkinliklere inisiyatif alarak katılır, kaza kurtarma afet önleme gibi faaliyetlere destek veririz.
 4. Gizliliğin gerekli ve makul olduğu durumlar dışında ve topluma faydalı olması halinde, faaliyetlerimiz ile ilgili her türlü bilgiyi doğru bir şekilde açıklarız. Şirket davranış kurallarının sosyal normlar uyarınca kabul edilebilir olarak değerlendirilen davranışlarının sınırlarının ötesine geçmemesine dikkat ederiz.
 5. Ürün / hizmet geliştirir / sunarken topluma fayda sağlama ve güvenlik konularını da gözetiriz. 
 6. Bir kurum olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için çevresel konulara karşı da duyarlı olmamız gerektiğinin farkındayız.
 7. Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı ve iyi bir yaşam kalitesi sunmaya çalışırken aynı zamanda çalışanlarımızın karakter ve özgürlüklerine de saygı gösteririz.
 8. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin kültür ve geleneklerine saygı gösterir ve yerel sosyal normlara uygun şekilde hareket ederiz.
 9. Satın alma ve satış faaliyetleri dahilinde muhatap olduğumuz firmalarla aramızdaki tüm işlemleri iyi niyet çerçevesinde yürütürüz. Adil ve doğru ticaret ortamları sağlanmasından ve doğru şekilde ticari etkinlik yapılmasından taviz vermeyiz.
 10. Ticari sırlar da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının öneminin bilincindeyiz. Diğer bireyler ve kurumların haklarına saygı gösterirken aynı şekilde kendi haklarımızı da koruruz.
 11. Faaliyetlerimizin performansına ilişkin kayıt ve raporlamaları ilgili kanunlar ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütür ve saklarız. Ayrıca, kayıtlı kişisel bilgileri olası kasıtsız bir sızıntı ve ifşaata engel olacak şekilde yönetiriz.

Prensiplerimiz

  Çalışanlar

 • Tüm ilişkilerimizde iyi niyetli ve hakkaniyetli olmaya özen gösteririz.
 • Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe, şirketi taahhüt altında bırakacak bir beyanda bulunmayız.
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da zarar uğratacak bir davranışta bulunmayız.
 • Yetkilerimizi, kendimiz veya yakınlarımızın lehine, bizden beklenen görevler dışında kullanarak şirkete zarar vermeyiz.
 • Kanun ve yönetmeliklerde yer verilmemiş olsa dahi, şirket içinde belirlenen kurallara ve sosyal normlara uyarız. 
 • Alt işverenden, bayiden, tedarikçiden, müşteriden, rakipten veya danışmanlardan tarafsızlığımızı ve karar alma sürecimizi etkileme ihtimali bulunan her türlü menfaat (rüşvet, komisyon, ödünç para. vb.) ve hediyeyi almamız uygunsuzdur, kabul etmeyiz. İlgili kurum ve kişilerden bu tür davetler/teklifler aldığımızda durumu yöneticimize rapor ederiz. 

  Hissedarlar

 • Hissedarların yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını koruruz.
 • Hissedarlara ve kamuya açıklanması gereken hususları tam zamanında doğru bir şekilde açıklarız.

  Kansai Paint Grubu ve İştirakleri

 • Bağlı bulunduğumuz Kansai Paint grubunun, tüm iştiraklerine, ticaret koşulları temelinde benzer seviyede destek olmadığı düşünülebilir. Bu durumda pazar prensiplerinden farklı bir uygulama yapılmadığından emin oluruz. 
 • Grup içindeki diğer firmalarla ya da ortak firmaların çalışanları olarak, aramızda hediye alıp vermeyiz. Diğer firmadaki çalışanları eğlendirme faaliyetlerinde bulunmayız. Aynı şekilde bunun tam tersi de geçerlidir. Ancak idari ekip tarafından onaylanan toplantılarına katılım ve bu toplantılarda ufak hediyelerin alınıp verilmesi ya da iş yemekleri kabul edilebilir. 

  Devlet

 • Faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere uyarız. 
 • Bazı ülkeler, belirli ticaret işlemlerini ve malların sınır ötesine taşınmasını kısıtlayan ticaret kontrollerine uyarız ve gümrük ile diğer ilgili idarelere doğru ve gerçek bilgileri temin ederiz.
 • Tüm işlemlerimizin kayıtlarının gerektiğinde incelemeye tabi tutulmalarını sağlayacak biçimde, dahili bir onay süreci ile tutulmasını sağlarız.
 • Kara para aklama ile mücadele kanunlarına uyarız. Dolandırıcılık tehditleri karşısında tetikte olup herhangi bir şüpheli işlem veya faaliyet durumunda bunları ihbar ederiz.
 • Gündelik ticari faaliyetleri ve ticari yasalarla ilgili emin olmadığımız her durumda, hukuki danışmanlık desteği alırız. 

  Toplum

 • Anlaşmazlıklara şiddetle karşılık vererek, güçsüzleri korkutmayı ve taciz etme yönetimini kullanan toplum karşıtı güçlere karşı temel yaklaşımımız, her daim maddi menfaat sağlamamak ya da bu tarz talepler ile sindirilmemek yönündedir. Bu tür haksızlıklar durumunda ortaya çıkan her türlü mesnetsiz para talebini reddederiz ve aynı zamanda yetkili kurumlarla irtibata geçerek, sorunun nasıl çözülmesi gerektiğine dair bilgi edininiz.
 • Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık gösteririz ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek veririz. 

  Müşteri

 • Hedefimiz müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sağlamak olduğu kadar, eksiksiz ve doğru bilgiyi de temin etmektir.
 • Müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunan diğer 3. Kişilere verilecek hediye, seyahat ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği şirket üst yönetim tarafından onaylanır. Bunun dışındaki uygulamalara izin vermeyiz.
 • Üst yönetimin bilgisi ve onayı dahilinde, ticari geleneklere uygun hediye/promosyonlar şirket adına hediye olarak kabul edilebilir. 
 • Müşteriler tarafından üçüncü taraflarla işlem yapılmasına yönelik talepler ancak genel müdür onayı ile uygulamaya alınabilir. 


A)  Adil rekabet

 • Serbest ve adil rekabeti destekleriz.
 • Rekabet Kanunları hakkında bilgi sahibiyiz ve bu kanunlar çerçevesinde zorlu, ancak adil bir rekabet içerisinde çalışırız.
 • Rakiplere karşı, rekabeti engelleme ya da kısıtlama amacı güden faaliyetlere katılmayız.


B)  Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak
İşlerimizi yürütürken, kendimize, yakınlarımıza, ilişkide bulunduğumuz kişi ya da kuruluşlara haksız menfaat sağlamayız. 

 • Şirket müşterileri, tedarikçileri, taşeronları veya ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlarla şahsi ilişkiler dahilinde borç para, mal ya da hizmet almaz ya da vermeyiz.
 • Müşteri, tedarikçi ve rakiplerimizde kritik pozisyonlarda görev yapan kişilerin birinci derece yakınımız olması şirketimizce kabul edilmemektedir. Böyle bir durumda şirket yönetimini bilgilendiririz.
 • Çalışma saatleri içinde bir başka kişi veya kurum için bir menfaat karşılığında çalışmayız. Ancak mesai saatleri dışında, şirketteki görevimizi yürütmeye engel olmayacağını taahhüt etmek ve Genel Müdür’den yazılı onay alınması koşuluyla, bir başka kişi ve kurum için çalışabiliriz.
 • Kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde Genel Müdür’ün yazılı onayı ile yardım amaçlı görevlerde çalışabiliriz.
 • Şirket adının kullanılabilmesi için Genel Müdür’den onay alınması koşuluyla, şirket politikalarına aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabiliriz. 
 • Çalışma saatleri içerisinde bir faaliyette bulunmamak ve şirketteki pozisyonumuzu ve şirket kaynaklarını kullanmamak şartıyla, kişisel olarak politik süreçler içerisinde yer alabiliriz. Şirket olarak siyasi partilere veya siyasi kampanya çalışmalarına mali veya diğer şekillerde destek vermez ve bağış yapmayız. 
 • Genel Müdür onayıyla, hiçbir kişisel kazanç elde etmeksizin, bir yayın kuruluşuna demeç verebilir ya da mülakat yapabiliriz.
 • İletişim içerisinde olduğumuz müşteri, tedarikçi, taşeron ve diğer kişi ve kuruluşlarla muhtemel bir çatışmanın söz konusu olması veya ortaya çıkma ihtimali durumunda bunu yöneticimiz ile görüşürüz.
C)  Şirket Kaynaklarını Doğru Kullanmak
Şirketin tüm kaynaklarının ve mal varlıklarının (şirket arazisi, binalar, üretim ekipmanları, ürünler, hammaddeler, ambalajlar, ofis malzemeleri) zamanında doğru ve etkin kullanımı ve güvenli muhafazası esastır.
 • Şirket varlıklarını uygun ve sorumlu biçimde kullanır, herhangi kayıp, zarar veya kötüye kullanım durumlarına karşı koruruz.
 • Mesai saatleri içerisinde özel işlerimize zaman ayırmaz, kişi ve araçları şahsi işlerimiz için kullanmayız.
 • Zorunlu ve bölüm yöneticisinden onaylı olmadıkça, mesai saatleri içerisinde özel ziyaretçi kabul etmeyiz.

D) İçeriden Bilgiye Dayalı Ticaretin Engellenmesi
 • Şirkete ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak, üçüncü şahıslara vererek veya borsalardan doğrudan veya dolaylı hisse alımı satımı yaparak herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın yasal bir suç olduğunu biliriz ve teşebbüs etmeyiz.
 • Şirketin ticari sırlarının, rekabet gücünü azaltacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” kapsamı içinde olduğu bilinci ile hareket ederiz, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlarız.
 • İşimiz gereği edinilen bilgileri ve sahip olduğumuz belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmayız.   Çalışan Güvenliği

 • İster şirket içinde ister müşteri ziyaretinde veya seyahatte olalım, güvenlik kuralları ve prosedürlerine daima uyarız. 
 • Sağlık ve güvenlikten tüm çalışanlar sorumludur. Yaralanmaları önleyecek ekipman, prosedür ve eğitimleri temin ederiz, işlerimizi güvenle yürütmeye odaklanırız. 
 • Yaralanmaları ve güvenlik ile ilgili kazaları rapor ederiz.
 • Olası terör, doğal afet ve kötü niyetli girişimlere karşı çalışanlarımızı, bilgi varlıkları ve bilgi sistemlerimizi, fabrika ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri alırız.
 • Terör, doğal afet vb. durumlarda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile gerekli kriz planlanmasını yaparız, böylece kriz anında minimum kayıpla iş sürekliliğini sağlarız.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılarız ve bu yükümlülüklerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğunu kabul ederiz. 
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini koruma amaçlı konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederiz ve gerekli önlemleri alırız.
 • İşyeri ve çalışanlar bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayız. 
 • İşyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel becerileri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayız, kullanmayız ve bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde çalışma yapmayız.


 Ürün Güvenliği

Ürün güvenliği, mevzuata uygunluk, insanların tehlikelere maruz kalmaktan korunması ve tehlikeli maddelerin yönetimini içermektedir. Bu nedenle ürün sorumluluğu, ürünü tasarlayan, geliştiren, üreten, pazarlayan, taşıyan ve kullanan tüm tarafları ilgilendirmektedir. 

 • Ürünü, tüm kullanım süresi boyunca sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili açılardan sorumlu olarak yönetmeye odaklanırız. 
 • Ürünleri uygun biçimde etiketler ve ürün taşıma gerekliliklerini yasal zorunluluklarda belirtilen şekilde iletiriz.
 • Ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarını güncel mevzuata uygun şekilde hazırlarız. 


 Çevre Güvenliği

 • İşimizi yaparken, çevre ile bağlantılı tüm yasal gereklilikleri ve diğer çevre koruma yükümlülüklerini yerine getiririz.
 • Hava, su ve toprak kirliliği yaratmayarak, daha az enerji harcayarak ve faaliyetlerimizde daha az atık üreterek çevresel ayak izimizi azaltmaya odaklanırız. 
 • Çevre dostu teknolojiler geliştirir ve çevreye karşı sorumlu olarak daha azı ile daha fazlasını yapabilmek için çalışırız. 

 Süreç Güvenliği

 • İlk bakışta fark edilmeyen pek çok ürün, hammadde veya malzeme farklı amaçlarla kullanılabilir. Bu tür malzemelerin ya da teknolojilerin, narkotik, nükleler ve biyolojik silahlar gibi kitle imha silahlarının üretiminde kullanılmalarına engel olmak için birtakım kısıtlamalar uygularız. 
 • İhracat ve iç satış ile ilgili çalışmalar yürüten çalışanların yasal yükümlülükleri iyi bilmelerini ve firma mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirmelerini sağlarız.
 • Çalışanları, karşılaştıkları sorunları üstleriyle paylaşmaları ve gerekli önlemleri zamanında almaları için teşvik eder ve yöntemler sunarız.


 Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği, kurum ve kuruluşlardaki işlerin devamlılığının sağlanması, bilgi varlıklarına yönelik oluşabilecek tehditlerin belirlenmesi ve açıklıklara makul sürelerde müdahale edilmesi süreçlerinin tamamıdır. Bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması, şirketimiz ve tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur. 

Şirketimizde iş sürekliliği ve bilgi varlıklarımıza yönelik Bilgi Güvenliğini sağlamak amacıyla;

 • ISO/IEC 27001 standardına uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni işletiriz.
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmelere bağlı yükümlülüklere uyarız.
 • Bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri yönetiriz.
 • Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştiririz.
   İnsan Hakları ve İstihdam İlişkileri

 • Şirket yönetimi ve çalışanları olarak, istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili, yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumlu davranırız. 
 • İnsan kaynakları politika ve uygulamalarımızda adil olmaya odaklanırız.
 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilmez. 
 • İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olmasını sağlarız. Tüm çalışanlar için destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp, çatışma ortamlarının önlenmesini amaçlarız.
 • Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz. 
 • Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında, fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarını da gözetiriz. Çalışanlarımıza değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranırız. 
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alırız.
 • Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmeyiz. 


Uygulama Prensipleri

1.  Çalışan Sorumlulukları

 • Tüm işlerimizde ve her koşulda yasa ve kurallara uygun hareket etmek
 • Şirketin iş etiği kurallarını okumak, anlamak, benimsemek ve uygulamak
 • Kendisi ve başkaları ile ilgili ihlalleri öğrenir veya şüphelenirse yöneticisine ve insan kaynakları departmanına danışmak
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini (terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize ve narkotik suçlar, taciz ve diğer güvenlik ihlalleri, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde var olan usullere uygun işlem yapılmadığının tespiti dahil) en kısa zamanda rapor etmek; bu konularla ilgili bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine ve/veya Etik Kurul’a yazılı olarak iletmek
 • Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile iş birliği içinde bulunmak, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutmak
 • Etik ihbar ve soruşturma süreçlerinde gizlilik, adalet ve ahlak kuralları çerçevesinde hareket etmek


Bildirim mekanizmasının şirket faydası yönünde olması gözetilmiştir. Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini ya da kişiliğini olumsuz etkilemeye çalışması gibi kötü amaçlar taşımaması çok önemlidir. Yalan veya iftira niteliğindeki kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.    

A.  Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek  Yol

Olayı, Kararı veya Sorunu Belirlemek

 • Sizden yanlış, yasa dışı ya da etik dışı olduğunu düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi?
 • Kansai Altan bünyesinde veya müşterilerinizde potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
 • İş etiği açısından karar vermenizi zorlaştıran şüpheleriniz mi var?

Karar Vermeden Önce Düşünün

 • Problemi net olarak belirmeye çalışın.
 • Neden bir şüphe yaşadığınızı kendinize sorun, seçenekleri ve sonuçlarını düşünün.
 • Kimlerin, ne ölçüde etkilenebileceğini düşünün.


Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

 • Sorumluluklarınızı belirleyin. İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin, konuya dair oluşturulmuş Kansai Altan politikalarına başvurun.
 • Tehditleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz üzerinde düşünün.
 • En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın. Diğerlerine danışın. 

Kararınızı Test Edin

 • Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin. Kararlarınızı, üç temel Kansai Altan İş Etiği Kuralı olan Dürüstlük, Güvenlik ve Adalet çerçevesinde değerlendirin.
 • Kansai Altan politikalarını ve yasalarını dikkate aldığınızdan emin olun.

Kararlılıkla Devam Edin

 • Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın.
 • Öğrendiklerinizi ve başarı hikayenizi paylaşın.
B.  Kendimize Sormamız Gereken Sorular
 1.  Durum, Kansai Altan veya uygulama standartlarına aykırı mı?
 2.  Yapılan size doğru ve etik geliyor mu?
 3.  Kanunlara uygun mu?
 4.  Başka kimler bundan etkilenbilir?(Kansai Altan bünyesinde diğer çalışanlar, müşteriler, siz vs.)
 5.  Bu davranışta bulunduğunuzu başkaları bilseydi utanır mıydnız?
 6.  Etik açıdan çatışma yaratmayacak başka bir davranış biçimi var mı?
 7.  Basına ve medyaya nasıl yansıdı?
 8.  Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?
 9.  Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz?

C.  Etik Kurallar İhlal Bildirim Yöntemleri 
Etik kurallara ilişkin ihlal durumlarının tespit edilmesi halinde, tespit eden kişi daha önce belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda, isimli veya isimsiz olarak ihlal bildirimi yapmakla yükümlüdür. İhlal bildirim yöntemleri aşağıda belirtilmiştir. 
 1.  Etik Kurallar ve Bilgi Güvenliği İhlal Bildirim Formu (FR-BS-036) doldurulur. Bu forma, kurumun doküman yönetim sistemi olan QDMS üzerinden ulaşılabilir. Doldurulan form , merkez yemekhanede ve üretim alanı içinde yer alan Etik Kurallar ve Bilgi Güvenliği İhlal Bildirim kutularına atılır.
 2.  etikkurul@kansaialtan.com.tr adresine, ihbarı anlatan bir e-posta gönderilir. 

İhlal bildirimini yapan çalışanın özlük bilgileri, kurum yönetiminin güvencesi altındadır, ismi ve kimliği ifşa edilemez. 

İhlal bildirimleri, bildirim tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde Etik Kurul tarafından görüşülür. Alınan kararın ihlali doğrulaması durumunda konunun içeriğine göre Bilgi Güvenliği Komitesi’ne veya Disiplin Kurulu’na sevk edilebilir veya Etik Kurul tarafından karara bağlanabilir. Sürecin sonuçlanmasının ardından, bildirimi yapan kişi, bildirimin sonuçları ve kararlar hakkında bilgilendirilir.
 

2.  Yöneticilerin Sorumlulukları
 • Etik kuralları destekleyen bir davranış kültürü ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Etik kurallar kapsamındaki tüm konularda davranışlarıyla ekibine örnek olmak, çalışanlarını etik kurallar konusunda bilgilendirmek
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemek
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda rehber olmak, kendisine iletilen tüm bildirimleri dikkate alarak, gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmek
 • İş süreçlerinin, etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılmasını ve etik kurallara uyumunu sağlamak.

3.  Etik Kurulu Üyeleri Sorumlulukları
Şirketimizin Etik Davranış Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
 • Genel Müdür (Etik Kurul Başkanı)
 • Ambar Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
 • İnsan Kaynakları Direktörü
 • Şirket Avukatı
 • Elektrik Bakım Formeni
   
 • Şirket içerisinde etik konusunda danışılan kişi olmak, yön göstermek
 • Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren uygunsuzlukları Etik Kurul’a aktarmak
 • Kendisine gelen etikle ilgili soruları veya uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli olarak veya gerektiğinde Kurul’a raporlamak
 • Kurul’un yürüttüğü soruşturmalarda, soruşturmalara gerekli desteği vermek
 • Şirkette yürütülen etik kural uygulamalarının etkinliğini gözlemlemek, takip etmek, uygulamalara katkıda bulunmak etik kurul üyelerinin sorumluluklarıdır.
   
4.  Etik Yönder ve Sorumlulukları
Şirketimizdeki İş Etiği uygulamaları çerçevesinde “Etik Yönder” olarak Polimer Üretim Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.

 

 • Tüm çalışanlara etik liderlik ve rehberlik sağlamak
 • Kurumsal liderlik ve kurum kültürü oluşturulmasına teşvik etmek ve desteklemek
 • Etikle ilgili konularda üst yönetime rehberlik etmek
 • Üst yönetim ve etik kurul ile birlikte, kurumun etik değerlerini ve itibarını korumak


5.  Disiplin Uygulaması
Etik Davranış Kural ihlalleri sonucunda, şirketimizin Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen cezalar uygulanır. Bu cezalar, ihlale konu olan eyleme göre Disiplin Yönetmeliği’nde tariflenmiştir.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri direkt temasa geçebilirsiniz. 

E-posta etikurul@kansaialtan.com.tr
Posta Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. Etik Kurul dikkatine
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir-Ankara Yolu (Ansızca) Küme Evleri No:286 35730 Kemalpaşa–İZMİR
Telefon 0 (232) 870 14 70
0 (232) 877 00 70